Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

Alle foresatte ved skolen er medlem av Foreldrerådet. Foreldrerådet skal arbeide med å bygge ut kontakten mellom hjemmene og skolen samt legge forholdene til rette slik at elevene kan trives og utvikle seg. Foreldrerådet skal dessuten skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.

FAU har styremøte ca. 1 gang pr måned. Det gjennomføres også 3-4 FAU stormøter med trinnvise møter for alle foreldrekontaktene i løpet av skoleåret. FAU innstiller også to representanter til driftsstyret.  

Sammensetningen av FAU er leder og 7 trinnkontakter. En fra hvert klassetrinn. Skole-/hjem erklæringen for Prinsdal skole legger vekt på at vi som foreldre plikter til å bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole. Og at vi som foreldre deltar i drøftinger om utviklingen av skolen, samt støtter opp om skolens holdningsskapende arbeid, inkludert elevstandarder og skolens antimobbearbeid.

  • Har du saker du ønsker FAU skal ta opp varsles det til FAU eller via foreldrekontakter.
  • Referater fra FAU-møtene blir lagt i rommet "infosider for foresatte" i portalen.

Kontaktinformasjon FAU: prinsdalfau@gmail.com

FAU-styrets medlemmer skoleåret 2017/2018:

Leder: Elise Harbitz-Rasmussen: eleiseharbitz@gamail.com
Kasserer: Guro Bjørlien: gurobjoroen@gmail.com
Sekretær: Aina Nilsen: asn@vetnett.no
Styremedlemmer:
Anne Cecilie Dessarud: anne.cecilie.dessarud@hotmail.com
Pål Vida Nydahl: palvidar@gmail.com
Christian Reinertsen: christian.reinertsen@ude.oslo.kommune.no
Knut Andreas Monclair: kmonclair@me.com