Hovedseksjon

FAU

FAU er en forkortelse for foreldrerådets arbeidsutvalg. Alle foresatte som har barn på Prinsdal skole er medlemmer av foreldrerådet. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som behandler saker på vegne av foreldrerådet, og er de foresattes stemmer overfor skolen.   

FAU er hjemlet i opplæringsloven § 11-4:

”Foreldrerådet skal fremje fellesinteressene til foreldra og medverke til at elevar og foreldre tek aktivt del i arbeidet for å skape godt skolemiljø. Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samhald mellom heimen og skolen, leggje til rette for trivsel og positiv utvikling hjå elevane og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.”

FAU er et frittstående, uavhengig utvalg som skal sikre reell medvirkning og innflytelse fra foreldre, og arbeide for at samarbeidet mellom skolen og hjemmet er godt. Foreldrerådet skal dessuten skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet. FAU samarbeider med elevråd, skolens ledelse og ansatte. FAU er også et forum for erfaringsutveksling, og samarbeider også med FAU på andre skoler i skolekretsen.

Hvem er med i FAU?

Det velges én FAU-representant blant foreldrene i hver klasse. For å få best mulig kontinuitet i arbeidet oppfordres det til å ha vervet over to skoleår.

FAUs styre

FAU konstituerer seg selv og velger et styre: leder, nestleder, sekretær og økonomiansvarlig. 

FAU velger og innstiller også to medlemmer til skolens driftsstyre (DS) og to medlemmer til skolens miljøutvalg (SMU). Disse velges for to år og følger kalenderåret (ikke skoleåret).

FAUs styre består av:

Leder: Rannveig Zahl Urke (4A)
Nestleder: Ingvild Veronika Hansen Hjerpseth (2C)
Sekretær: Henriethe Henriksen (3A)
Kasserer: Lise-Mari Johansen Jahateh (4C)

FAUs arbeid

Medlemmene i FAU melder seg til de forskjellige arbeidsgruppene, og er ansvarlige for andre områder hvor FAU er aktivt.

FAU møtes første mandag annenhver måned til FAU-møte i tillegg til arbeidsgruppemøter. Styret er også med i møter med andre FAU i nærområdet og er delaktig i KFU (Kommunens Foreldreutvalg).

Rektor og/eller assisterende rektor møter i begynnelsen av FAU-møtene og forteller om status på skolen. Det skrives referat som er tilgjengelige på skolen sine nettsider.

Dette er Prinsdals FAUs oppgaver og satsingsområder:

 • Trafikk-gruppen følger opp tiltak som kan gjøre skoleveiene tryggere. 
 • Faggruppen diskuterer og tar opp utfordringer på det pedagogiske plan og setter søkelyset på den faglige utviklingen hos barna. 
 • Arrangementsgruppen jobber med ulike arrangementer som foreldrene har ansvaret for gjennom året som juleverksted og sommeravslutning.
 • Miljø og Kulturgruppa jobber med tiltak som forbereder miljøet på skolen og i nærområde. Bibliotekprosjektet ble gjennomført i denne gruppa og av og til blir det organisert foredrag eller lignende for foreldre i lokalmiljøet.

Trinnene har også egne arrangement som de har ansvaret for å gjennomføre, som f.eks:

 • 17. mai-komitéen koordinerer og arranger for 17. mai fest på skolegården. Foreldrene på 3. trinn stiller opp som arrangør for å selge mat og lotto, og lager underholdning for elevene, foreldrene og hele lokalbefolkningen.
 • Klassetur og Boknatt på 4. trinn
 • Skoleball og avslutning på 7. trinn

Andre arbeidsgrupper kan opprettes når noen av FAUs medlemmer ønsker det.

FAUs økonomi

FAUs inntekter er hovedsakelig foreldrenes bidrag via FAU-kontingenten. FAU støtter fast opp om disse tiltakene: 

 • Boknatt på 4. trinn (5000 kroner)
 • Skoleballet på 7. trinn (5000 kroner)
 • Juleverksted 1.-4. trinn (3000 kroner)
 • Julekino 5.-7. trinn (4000 kroner)
 • Premie på talentiaden (1500 kroner)
 • I tillegg bidrar FAU årlig med støtte til en aktivitet eller innkjøp til noe som kommer elevene til gode.

Klassekontakt

Alle klasser velger en klassekontakt blant foreldre og foresatte. Dette er en viktig funksjon fordi denne personen er bindeleddet mellom klassens foreldre og læreren. Klassekontakten har en spesiell rolle i forhold til å skape gode og meningsfylte foreldremøter, til å få satt i gang ulike sosiale aktiviteter for at barn og foreldre skal bli bedre kjent og også til å bidra/megle hvis ubehagelige situasjoner oppstår i klassemiljøet.

En av klassekontaktens viktige oppgaver er også å sørge for å dele informasjon med alle foresatte og foreldre i klassen. Klassekontakten skriver for eksempel referat fra foreldremøtene og deler med alle, slik at de som ikke har anledning til å være til stede også får nødvendig informasjon om sosiale tiltak etc. Klassekontaktene har også ansvar for at det blir laget en liste med telefonnummer og mailadresser til alle foreldrene, som sendes ut til hele klassen.

Det er viktig at læreren og klassekontakten samarbeider godt om foreldremøtene. Det er viktig at foreldrene gjør en innsats for å bli kjent med hverandre og stiller opp på tiltak som er hyggelig både for store og små. Dette er med på å gjøre barna trygge og glade, også utenfor klassemiljøet.

Klassekontakten er vara-representant for klassens FAU-representant, og møter i FAU-møtene dersom FAU-kontakten ikke kan. Klassekontakten sender ut referater fra FAU-møtene til foreldrene i klassen.

Arbeidsgrupper FAU 2023-2024

Klikk her for å få oversikt over årets arbeidsgrupper

Alle i FAU skal være med i en arbeidsgruppe. Den som ikke meldte seg til en arbeidsgruppe har blitt satt i en gruppe (merket rødt).
Husk at klassekontakt er også vara inn i arbeidsgruppa. Avklar med klassekontakt hvilken gruppe klassen er med i.
Om det er ønsker å bytte gruppe ordnes dette innad i gruppene. Det forventes at arbeidsgruppene arbeider selvstendig og har møter etter behov. Det blir også forventet en rapport fra gruppene i hvert FAU - møte.
Styret er ikke med i arbeidsgruppene.

FAU-kontakter og klassekontakter 2023-2024

Klikk her for å få oversikt over årets klassekontakter

FAUs valgte foreldrerepresentanter

Driftsstyret (skolens øverste organ):

Arne Solhusløkk og Petter Lein

Skolemiljøutvalget:

Petter Lein og Rannveig Zahl Urke

Nettsteder med mer informasjon:

KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå. Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.

Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på. 

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

 • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
 • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
 • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
 • Les mer om Oslo KFU 

Trafikkvakter

Foreldre-/klassekontakter