FAU på Prinsdal skole

FAU er en forkortelse for foreldrerådets arbeidsutvalg. Alle foresatte som har barn på Prinsdal skole er medlemmer av foreldrerådet. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som behandler saker på vegne av foreldrerådet, og er de foresattes stemmer overfor skolen.   

FAU er hjemlet i opplæringsloven § 11-4:

”Foreldrerådet skal fremje fellesinteressene til foreldra og medverke til at elevar og foreldre tek aktivt del i arbeidet for å skape godt skolemiljø. Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samhald mellom heimen og skolen, leggje til rette for trivsel og positiv utvikling hjå elevane og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.”

FAU er et frittstående, uavhengig utvalg som skal sikre reell medvirkning og innflytelse fra foreldre, og arbeide for at samarbeidet mellom skolen og hjemmet er godt. Foreldrerådet skal dessuten skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet. FAU samarbeider med elevråd, skolens ledelse og ansatte. FAU er også et forum for erfaringsutveksling, og samarbeider også med FAU på andre skoler i skolekretsen.

Vedtektene til FAU på Prinsdal skole kan leses her

Hvem er med i FAU?

Det velges én FAU-representant blant foreldrene i hver klasse. For å få best mulig kontinuitet i arbeidet oppfordres det til å ha vervet over to skoleår.

FAUs styre

FAU konstituerer seg selv og velger en leder og en trinnkontakt fra hvert trinn. Disse utgjør FAUs styre. Styret velger leder, nestleder, sekretær og økonomiansvarlig. (Styret suppleres med en ny representant fra trinnet som lederen representerer)

FAU velger medlemmer til arbeidsgruppene og ansvarlige andre aktiviteter FAU deltar i. 

FAU velger og innstiller også to medlemmer til skolens driftsstyre (DS) og to medlemmer til skolens miljøutvalg (SMU). Disse velges for to år og følger kalenderåret (ikke skoleåret).

FAUs styre 2020/2021
Epostadresse: prinsdalfau@gmail.com

Leder: Jan Thure Bolstad (5C)
Sekretær: Terje Finsrud (4A)
Økonomisjef: Camilla Nes Riddergård (2C)
Trinnkontakt: Sigurd Eek (1A)
Trinnkontakt: Torkel Skjærven (3C)
Trinnkontakt: Leiko Fuseya Skjærven (5A)
Trinnkontakt: Mari Fløgstad (6A)
Trinnkontakt: Siv Børjesson (7B)

 

FAUs arbeid

Medlemmene i FAU melder seg til de forskjellige arbeidsgruppene, og er ansvarlige for andre områder hvor FAU er aktivt.

FAU møtes første mandag hver måned til FAU-møte og arbeidsgruppemøter.

Rektor og/eller assisterende rektor møter i begynnelsen av FAU-møtene og forteller om status på skolen. Det tas referat fra som distribueres til foreldre og skolens ledelse. FAUs møtereferater ligger også tilgjengelige skolens nettsider hjemmesiden.

Dette er Prinsdals FAUs oppgaver og satsingsområder (januar 2020):

  • Trafikk-gruppen følger opp tiltak som kan gjøre skoleveiene tryggere. Hjertesone-prosjektet (trafikksikkerhetstiltak) er i gang.

  • Pedagogikk-gruppen diskuterer og tar opp utfordringer på skolen og klassemiljø. Lekseundersøkelse er planlagt for å se hvordan leksene fungerer hjemme.

  • 17. mai-komitéen koordinerer og arranger for 17. mai fest på skolegården. Foreldrene på 5. trinn stiller opp som arrangør for å selge mat og lotto, og lager underholdning for elevene, foreldrene og hele lokalbefolkningen.

Andre arbeidsgrupper kan opprettes når noen av FAUs medlemmer ønsker det.


FAUs økonomi

FAUs inntekter er hovedsakelig foreldrenes bidrag via FAU-kontingenten. FAU støtter fast opp om disse tiltakene: 

  • Boknatt på 4. trinn (5000 kroner)
  • Skoleballet på 7. trinn (5000 kroner)
  • Premie på talentiaden (1000 kroner)

I tillegg bidrar FAU årlig med støtte til en aktivitet eller innkjøp til noe som kommer elevene til gode.


Klassekontakt

Alle klasser velger en klassekontakt blant foreldre og foresatte. Dette er en viktig funksjon fordi denne personen er bindeleddet mellom klassens foreldre og læreren. Klassekontakten har en spesiell rolle i forhold til å skape gode og meningsfylte foreldremøter, til å få satt i gang ulike sosiale aktiviteter for at barn og foreldre skal bli bedre kjent og også til å bidra/megle hvis ubehagelige situasjoner oppstår i klassemiljøet.

En av klassekontaktens viktige oppgaver er også å sørge for å dele informasjon med alle foresatte og foreldre i klassen. Klassekontakten skriver for eksempel referat fra foreldremøtene og deler med alle, slik at de som ikke har anledning til å være til stede også får nødvendig informasjon om sosiale tiltak etc. Klassekontaktene har også ansvar for at det blir laget en liste med telefonnummer og mailadresser til alle foreldrene, som sendes ut til hele klassen.

Det er viktig at læreren og klassekontakten samarbeider godt om foreldremøtene. Det er viktig at foreldrene gjør en innsats for å bli kjent med hverandre og stiller opp på tiltak som er hyggelig både for store og små. Dette er med på å gjøre barna trygge og glade, også utenfor klassemiljøet.

Klassekontakten er vara-representant for klassens FAU-representant, og møter i FAU-møtene dersom FAU-kontakten ikke kan. Klassekontakten sender ut referater fra FAU-møtene til foreldrene i klassen.

FAUs arbeidsgrupper:

Trafikkgruppen: 

Sigurd Sturlasønn Eek 2A

Espen Burud Granly 2C

Terje Finsrud 5A

Jan Thure Bolstad 6C

Trafikk-kontaktene for 1. trinn (Are Shaw Waage 1A, Tonje Silfvenius 1B, Halvor Hansen 1C)

 

Styringsgruppen for Hjertesone-prosjektet:

Trafikkgruppen (se over)

Assisterende rektor Erik Magnussen

Elevrådets leder og nestleder

 

Fag-gruppen

Margrethe Nordengen Fidjeland 1B

Lizette Nordby 2B

Signe Winsents 6C

 

Miljø-gruppen

Tonje Silfvenius 1B

Ingrid Danbolt 4A

Harald Gundersen 6C

Jan Thure Bolstad 6C

 

FAU-kontakter og klassekontakter 2019-20

 

FAU-kontakt

Klassekontakt

1a

Sigurd Eek

Martin Otto Dragseth

1b

Wakas Asif Chaudry

Mariann Martinsen

1c

Eilert Torsnes

Espen Burud Granly

2a

Tonje Høstad Silfvenius

Annike Løkås

2b

Karianne Stokke Gjerstad

Amna Zafar Sial

2c

Camilla Nes Riddergård

Lena Sandvik Fredriksen

3a

Gry Kjelsås Lalande

Siri Oestreich Waage

3b

Nawazish Naveed Safdar

Cathrine Mula Davis

3c

Torkel Skjærven

Anne Cecilie Dessarud

4a

Terje Finsrud

Tu Peter Minh Tran

4b

Dina Khripun

Safiya Abdulahi Mire

4c

Trine Beate Samuelsen

Aina Skaug Nilsen

5a

Leiko Fuseya Skjærven

Yngve Solheim

5b

Mounir Aleesami

Jeanette Teigen

5c

Jan Thure Bolstad

Harald Lien Gundersen

6a

Mari Ormhaug Fløgstad

Senayt Kidane Mehari

6b

Håvard Daae Rognli

Anna-Maria Mersina

6c

Janne Helen Hansgård

Marietta Gaspar Reyes

7a

Ronny Løken

Agnete Nygaard

7b

Siv Børjesson

Viktoria Johansen Tandrost

7c

Ingrid Fuglerud Danbolt 

Sissel Skjåk Klepp

 

FAUs valgte foreldrerepresentanter (per januar 2020)

Driftsstyret (skolens øverste organ):
Arne Solhusløkk og Petter Lein

Skolemiljøutvalget:
Petter Lein og Jan Thure Bolstad


Her er noen lenker til nettsteder hvor du kan få mer nyttig informasjon:

Osloskolen: https://aktuelt.osloskolen.no 

Foreldreutvalget for grunnopplæringen: https://www.fug.no 

Kommunale foreldreutvalg: https://oslokfu.no 

 

KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå. Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.

Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på. 

 

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
  • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
  • Les mer om Oslo KFU