FAU på Prinsdal skole

FAU er en forkortelse for foreldrerådets arbeidsutvalg. Alle foresatte som har barn på Prinsdal skole er medlemmer av foreldrerådet. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som behandler saker på vegne av foreldrerådet, og er de foresattes stemmer overfor skolen.   

FAU er hjemlet i opplæringsloven § 11-4:

”Foreldrerådet skal fremje fellesinteressene til foreldra og medverke til at elevar og foreldre tek aktivt del i arbeidet for å skape godt skolemiljø. Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samhald mellom heimen og skolen, leggje til rette for trivsel og positiv utvikling hjå elevane og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.”

FAU er et frittstående, uavhengig utvalg som skal sikre reell medvirkning og innflytelse fra foreldre, og arbeide for at samarbeidet mellom skolen og hjemmet er godt. Foreldrerådet skal dessuten skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet. FAU samarbeider med elevråd, skolens ledelse og ansatte. FAU er også et forum for erfaringsutveksling, og samarbeider også med FAU på andre skoler i skolekretsen.

Vedtektene til FAU på Prinsdal skole kan leses her

Hvem er med i FAU?

Det velges én FAU-representant blant foreldrene i hver klasse. For å få best mulig kontinuitet i arbeidet oppfordres det til å ha vervet over to skoleår.

FAUs styre

FAU konstituerer seg selv og velger et styre: leder, nestleder, sekretær og økonomiansvarlig. 

FAU velger og innstiller også to medlemmer til skolens driftsstyre (DS) og to medlemmer til skolens miljøutvalg (SMU). Disse velges for to år og følger kalenderåret (ikke skoleåret).

6: FAUs styre 2021-22

Leder: Jan Thure Bolstad (7C)
Nestleder: Margrethe Nordengen Fidjeland (2B)
Sekretær: Rannveig Zahl Urke (2A)
Økonomisjef: Camilla Nes Riddergård (4C)

FAUs arbeid

Medlemmene i FAU melder seg til de forskjellige arbeidsgruppene, og er ansvarlige for andre områder hvor FAU er aktivt.

FAU møtes første mandag hver måned til FAU-møte og arbeidsgruppemøter.

Rektor og/eller assisterende rektor møter i begynnelsen av FAU-møtene og forteller om status på skolen. Det tas referat fra som distribueres til foreldre og skolens ledelse. FAUs møtereferater ligger også tilgjengelige skolens nettsider hjemmesiden.

Dette er Prinsdals FAUs oppgaver og satsingsområder (januar 2020):

  • Trafikk-gruppen følger opp tiltak som kan gjøre skoleveiene tryggere. Hjertesone-prosjektet (trafikksikkerhetstiltak) er i gang.

  • Pedagogikk-gruppen diskuterer og tar opp utfordringer på skolen og klassemiljø. Lekseundersøkelse er planlagt for å se hvordan leksene fungerer hjemme.

  • 17. mai-komitéen koordinerer og arranger for 17. mai fest på skolegården. Foreldrene på 5. trinn stiller opp som arrangør for å selge mat og lotto, og lager underholdning for elevene, foreldrene og hele lokalbefolkningen.

Andre arbeidsgrupper kan opprettes når noen av FAUs medlemmer ønsker det.


FAUs økonomi

FAUs inntekter er hovedsakelig foreldrenes bidrag via FAU-kontingenten. FAU støtter fast opp om disse tiltakene: 

  • Boknatt på 4. trinn (5000 kroner)
  • Skoleballet på 7. trinn (5000 kroner)
  • Premie på talentiaden (1000 kroner)

I tillegg bidrar FAU årlig med støtte til en aktivitet eller innkjøp til noe som kommer elevene til gode.


Klassekontakt

Alle klasser velger en klassekontakt blant foreldre og foresatte. Dette er en viktig funksjon fordi denne personen er bindeleddet mellom klassens foreldre og læreren. Klassekontakten har en spesiell rolle i forhold til å skape gode og meningsfylte foreldremøter, til å få satt i gang ulike sosiale aktiviteter for at barn og foreldre skal bli bedre kjent og også til å bidra/megle hvis ubehagelige situasjoner oppstår i klassemiljøet.

En av klassekontaktens viktige oppgaver er også å sørge for å dele informasjon med alle foresatte og foreldre i klassen. Klassekontakten skriver for eksempel referat fra foreldremøtene og deler med alle, slik at de som ikke har anledning til å være til stede også får nødvendig informasjon om sosiale tiltak etc. Klassekontaktene har også ansvar for at det blir laget en liste med telefonnummer og mailadresser til alle foreldrene, som sendes ut til hele klassen.

Det er viktig at læreren og klassekontakten samarbeider godt om foreldremøtene. Det er viktig at foreldrene gjør en innsats for å bli kjent med hverandre og stiller opp på tiltak som er hyggelig både for store og små. Dette er med på å gjøre barna trygge og glade, også utenfor klassemiljøet.

Klassekontakten er vara-representant for klassens FAU-representant, og møter i FAU-møtene dersom FAU-kontakten ikke kan. Klassekontakten sender ut referater fra FAU-møtene til foreldrene i klassen.

FAUs arbeidsgrupper:

Trafikk

Miljø & kultur

Fag

Arrangement

- Jobber med skolens - Hjertesone

- Organiserer trafikkvakter

- Kveldsåpent skolebibliotek en dag i uka

- Skape en mer fargerik skolehverdag

- Høst: Foreldreforedrag (sammen med Hauketo, Toppåsen)

- Vår: Kulturkveld

- Kan følge opp læringsplan, leksemengde, nettvett, læringsbrett, tilpasset undervisning etc- Julegrøt og julekino

- Sommeravslutning (matservering)

Jan Thure Bolstad 7C

Viktoria Johansen Tandrost 6BJan Thure Bolstad 7C
Anne Aagaard 2C

Rannveig Zahl Urke 3A

Tonje Silfvenius 4A

Yngve Solheim 7A

Ingrid Danbolt 5A

Ingvill Hjerpeseth 1C

Ewa Gosan 5C

Margrethe Nordengen Fidjeland 2B
Vibeke Nohr 3C

Camilla Riddergård 4C

Rabia 1B

Lizette L. Nordby 3B

Are 2A

Vidar Sandvik 4B

FAU-kontakter og klassekontakter 2021-2022

FAUs valgte foreldrerepresentanter (per januar 2020)

Driftsstyret (skolens øverste organ):
Arne Solhusløkk og Petter Lein

Skolemiljøutvalget:
Petter Lein og Jan Thure Bolstad


Her er noen lenker til nettsteder hvor du kan få mer nyttig informasjon:

Osloskolen: https://aktuelt.osloskolen.no 

Foreldreutvalget for grunnopplæringen: https://www.fug.no 

Kommunale foreldreutvalg: https://oslokfu.no 

 

KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå. Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.

Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på. 

 

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
  • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
  • Les mer om Oslo KFU