Om AKS Prinsdal

Aktivitetsskolen blå logo

Utdanningsetaten i Oslo kommune har utarbeidet en Rammeplan for Aktivitetsskolen. Planen skal gi retning for innhold og organisering av Aktivitetsskolen.

 

Overgangen fra SFO til Aktivitetsskolen har ført til et endret tilbud for brukerne. Med Aktivitetsskolen vil det være mer fokus på læring og samarbeid med skolen innenfor fem målområder. To av målområdene; Fysisk aktivitet og Natur, teknikk og miljø er obligatoriske for alle.

Rammeplan for Aktivitetsskolen gir retning for innhold og sikrer at elevene får et mangfold av spennende aktiviteter fordelt på fem ulike målområder.

 

Fysisk aktivitet og lek:

Gjennom daglig fysisk aktivitet og lek skal elevene videreutvikle sine sosiale og grunnleggende ferdigheter og de får muligheten til å etablere og utvikle vennskap. Aktivitetsskolen er et tilbud preget av lek og legger til rette for ulike aktiviteter hvor elevene kan utfolde seg fysisk.


Lekser og fordypning:

Aktivitetsskolen gir tilbud om leksehjelp. Tilbudet skal ses i sammenheng med det totale leksehjelpstilbudet på småtrinnet, og skolen og Akitvitetsskolen samarbeider om organiseringen av tilbudet. Det betyr at elever som ikke går på Aktivitetsskolen også skal få tilbud om leksehjelp i tilknytning til Aktivitetsskolens tilbud dersom det er en hensiktsmessig organisering.


Natur, teknikk og miljø:

Lek og aktiviteter i naturen skal gi elevene mulighet til å reflektere, bruke sansene, gjenkjenne og beskrive naturen og noen av dens kjennetegn. Gjennom tilrettelagte aktiviteter og lek får elevene mulighet for undring, refleksjon og utforskning av ulike fenomener innen natur og teknikk.


Kunst, kultur og kreativitet:

Elevene gis erfaring med varierte former for kunst og kultur, og får mulighet til å utvikle sine kreative og estetiske evner gjennom arbeid med ulike uttrykk. Dette innebærer tilrettelegging for kunst- og kulturaktiviteter, samt presentasjon av ulike kunst- kulturuttrykk gjennom skoleåret for medelever og foresatte.


Mat og helse:

Aktivitetsskolen legger tilrette for at måltidet fungerer som en læringsarena for sosiale og språklige ferdigheter. Dette innebærer blant annet at elevene lærer om måltidsvaner og skikker. Måltider gir elevene fornyet energi slik at de blir i stand til å delta i samspill og aktiviteter.

Med utgangspunkt i Rammeplanen har hver enkelt aktivitetsskole utformet sin lokale plan.

Rammeplanen og lokal plan finner du på denne siden.

Du kan også lese informasjonsheftet for foresatte her.

Skjemaer

Skjemaer - søknader

Søknadsfrist: Hovedopptaket til Aktivitetsskolen for elever på 1. trinn er 1. april. Det er ellers kontinuerlig opptak av elever gjennom hele året. Plassen tildeles i utgangspunktet for fire år av gangen, altså ut 4. trinn. Man behøver ikke å søke plass ved Aktivitetsskolen for hvert år.

Drawing of a city