Hovedseksjon

Læringsstøttende aktiviteter

hyttebygging

 Hva er en læringsstøttende aktivitet?

  • En aktivitet som støtter opp under skolens arbeid med fag og ferdigheter
  • En aktivitet som er planlagt og har tydelige læringsmål
  • En aktivitet som har et læringsfokus i planleggingen og gjennomføringen

 De læringsstøttende aktivitetene skal være lystbetonte og preget av lek, de skal være godt planlagt og ha tydelig formulerte læringsmål.

 I rammeplanen har vi 5 hovedområder som AKS skal dekke:

Fysisk aktivitet og lek:

Gjennom daglig fysisk aktivitet og lek skal elevene videreutvikle sine sosiale og grunnleggende ferdigheter og de får muligheten til å etablere og utvikle vennskap. Aktivitetsskolen er et tilbud preget av lek og legger til rette for ulike aktiviteter hvor elevene kan utfolde seg fysisk.

Lekser og fordypning:

Aktivitetsskolen gir tilbud om leksehjelp. Tilbudet skal ses i sammenheng med det totale leksehjelpstilbudet på småtrinnet, og skolen og Akitvitetsskolen samarbeider om organiseringen av tilbudet. Det betyr at elever som ikke går på Aktivitetsskolen også skal få tilbud om leksehjelp i tilknytning til Aktivitetsskolens tilbud dersom det er en hensiktsmessig organisering.

Natur, teknikk og miljø:

Lek og aktiviteter i naturen skal gi elevene mulighet til å reflektere, bruke sansene, gjenkjenne og beskrive naturen og noen av dens kjennetegn. Gjennom tilrettelagte aktiviteter og lek får elevene mulighet for undring, refleksjon og utforskning av ulike fenomener innen natur og teknikk.

Kunst, kultur og kreativitet:

Elevene gis erfaring med varierte former for kunst og kultur, og får mulighet til å utvikle sine kreative og estetiske evner gjennom arbeid med ulike uttrykk. Dette innebærer tilrettelegging for kunst- og kulturaktiviteter, samt presentasjon av ulike kunst- kulturuttrykk gjennom skoleåret for medelever og foresatte.

Mat og helse:

Aktivitetsskolen legger tilrette for at måltidet fungerer som en læringsarena for sosiale og språklige ferdigheter. Dette innebærer blant annet at elevene lærer om måltidsvaner og skikker. Måltider gir elevene fornyet energi slik at de blir i stand til å delta i samspill og aktiviteter.

Ukeplanene fra AKS beskriver hvilke læringsstøttende aktiviteter som foregår hver uke.