Strategisk plan

Skolen har oppnådd gode resultater på mange områder det siste året. Særlig har resultatene fra nasjonal prøve på 5.trinn vært gode. I tillegg har våre avgangselever oppnådd gode resultater på nasjonale prøver på 8.trinn. Elevundersøkelsen viste en framgang på 8 av 12 områder, noe skolen er godt fornøyd med.

Skolen er godt i gang med å jobbe for at alle elevene skal ha grunnleggende ferdigheter i lese – skrive og regneferdigheter tidlig skoleløpet. En av de viktigste oppgavene for skolen blir å avdekke og fange opp elever tidlig i skoleløpet som sliter faglig. Det viktigste tiltaket fra skolens side er at vi er med i prosjektet "Mer læring 1-4" som er initiert av Utdanningsetaten, som blant annet tar sikte på å avdekke elever som sliter faglig tidlig i skoleløpet. Et annet tiltak som skal sikre oss at alle elever har disse grunnleggende ferdighetene tidlig skoleløpet, er læringsstøttene aktiviteter på Aktivitetsskolen.

Når det gjelder Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag, og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære og utforske på tvers av fag skal utvikles gjennom hele skoleløpet er skolens utfordringer flere. Vi må sikre at elevene får nok matematisk forståelse, skolens leseplan tas systematisk i bruk samt at skolen benytter IKT som et pedagogisk verktøy. Skolens viktigste tiltak er prosjektet "Tenk høyt – regn bedre!" som er initiert av utdanningsetaten. Prosjektet er basert på undervisningsmetoder fra Singapore og er ment å gi elevene bedre matematisk forståelse. Et annet viktig tiltak er at skolens nye leseplan tas aktiv i bruk av personalet. I tillegg vil skolen gjennomføre interne kurs for å øke IKT kompetansen hos lærerne.

Flere elever i Osloskolen skal fullføre og bestå videregående opplæring og være godt forberedt til høyere utdanning og arbeidsliv. De siste tre årene har skolen hatt en nedgang i elevfraværet, noe som vi godt fornøyd med. Men vi kan bli bedre på å fange opp elever med relativt høyt fravær. I tillegg er det viktig at elevene får en god nok tilpasset undervisning og særskilt norsk undervisning. Skolens viktigste tiltak på dette området er å utarbeide en standard for oppfølging av elevfravær og i større grad ta i bruk "Språkbroen" som verktøy i undervisningen.

Alle elever skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø, fritt for mobbing. Elevundersøkelsen i høst viste at de aller fleste elever opplever læringsmiljøet som trygt. Skolen vil ha fokus på å sikre at alle elever opplever å ha trygt og godt læringsmiljø på skolen. Gjennom aktiv inspeksjon, fokus på læringsmiljøarbeid i klasser og trinn samt å jobbe med sosial kompetanseplan på alle trinn er målet at alle våre elever skal føle seg trygge og inkluderte.

Når vi oppsummerer skolens strategiske plan inneholder planen tre satsingsområder; lesing, regning og elevenes læringsmiljø. Disse satsingsområdene har skolen hatt over flere år, og vi ser at ved å fokusere på disse områdene over tid, er vi med på å løfte skolens elevresultater samt sørge for at elever føler seg trygge og trives på skolen.