Strategisk plan

Forskjellige skoleelementer

- Skolen skal ferdigstille og implementere skolens leseplan. Vi er godt i gang med arbeidet, og har hatt jevnlige kurs i skolens fellestid av våre to lærerspesialister, og dette vil vi fortsette med i 2017.

- Fra skoleåret 2017/18 får skolen lærerressurser gjennom prosjektet "Mer læring 1.-4.trinn". Ressursene skal hjelpe elever på 1.- 4.trinn som trenger tettere faglig oppføling. Målet er at skolen skal ha færre elever under kritisk grense på kartleggingsrprøvene i lesing og regning.

 - Når det gjelder elevenes læringsmiljø vil skolen implenentere planen for håndtering av uønsket adferd som ble laget i 2016, revidere skolens mobbeplan og utarbeide en ny standard for oppføling av elevfravær.

 - Skolen har nylig tatt i bruk et ressursrom som inneholder ressurser i lesing, regning, engelsk og naturfag. I tillegg er det kjøpt inn konkreter i matemarikk. De ansatte vil får opplæing i bruk av de ulike konkretene.

- Tenk høyt- regn bedre! Enkelte lærere på skolen er med i et kompetansehevingsprogram via utdanningsetaten i matematikk. Forelesere fra Singapore skal være med og øke vår kompetanse i matematikk, hvor fokus er å hjelpe elevene i å mestre strategier for å tenke bedre på egenhånd, og få verktøy til å løse matematikkoppgaver i samarbeid med medelever. Lærerne som er med i kompetansehevingen skal bidra til å spre kompeetansen til de øvrige lærerne på skolen.