Permisjonsreglement

Ønsker foresatte å søke permisjon fra undervisningen på Prinsdal skole, må skriftlig søknad sendes i god tid i forveien: Prinsdal@ude.oslo.kommune.no. Skolens rektor vil behandle søknaden.

Det er et viktig premiss for læring at elevene er til stede i skoletiden. Skoleåret består av 190 dager, det vil si at elever og foresatte har 175 dager til ferier og andre ikke læringsrettede aktiviteter. Formålet med tydeligere regler for behandling av søknader om permisjon fra grunnskoleopplæringen, er å sikre likebehandling av søknader om permisjon og å redusere omfanget av fravær.

Etter at Oslosstandard for behandling av søknader har virket i ett år, er det foretatt noen justeringer. Regelen om maksimalt 10 dager permisjon pr. skoleår er videreført.

 • I skolenes forsvarlighetsvurdering skal både elevens innsats og prestasjoner vektlegges
 • Det skal normalt ikke gis permisjon til elever med udokumentert fravær fra opplæringen
 • Det skal ikke gis permisjon til dager/tider der skolen gjennomfører prøver og vurderingssituasjoner som er oppført i skolens termin-/fagplaner
 • Det skal som før normalt ikke innvilges permisjon til ferie og/eller treningssamlinger
 • Skolen kan, etter en individuell skjønnsmessig vurdering, innvilge permisjon til deltakelse i spesielle arrangementer og markeringer som f.eks.;
  • politisk arbeid
  • organisasjonsarbeid
  • familiebegivenheter
  • idrettslig og kulturell konkurranse/stevne på høyt nivå