Hovedseksjon

Leksehjelp

Leksehjelp

Hensikten med leksehjelp er å gi den enkelte elev mulighet for faglig utvikling og progresjon. Tilbudet gis til alle elevene. Hjelp til arbeid med lekser kan også bety at elevene kan fordype seg i ulike temaer og fagområder. Elevene bør ta med seg en frukt eller noe annet de kan spise før leksehjelpen om ettermiddagen starter.

Leksehjelpere vil være pedagoger og assistenter. Kontaktperson for leksehjelpen er assisterende rektor Erik Magnussen.

 

Tilbud for 5.- 7. klasse:

Leksehjelptilbudet er et frivillig tilbud til elevene. Man kan melde seg på leksehjelp ved skolestart.

I tillegg til den frivillige leksehjelpen som alle på 5.-7. trinn kan melde seg på, vil det være et ekstra hjelpetilbud rettet inn mot noen elevgrupper på trinnet eller på tvers av trinn. Derfor kan tid og sted variere noe ettersom lekesehjelpstilbudet gis til ulike grupper i perioder. Her vil elevene får informasjon om tid og sted.

Les mer om føringer for leksehjelp i Osloskolen

Elevenes ansvar:

At leksene blitt gjort og kvaliteten på dette arbeidet, er elevenes ansvar. Skolen oppfordrer alle foresatte til å engasjere seg i leksene og på den måten vise barnet at skolearbeid er viktig. Leksene vil gi et innblikk i hva som gjennomgås på skolen i løpet av uka.

1. Møte presis

2. Ha med lekseplan, riktige bøker og skriveredskaper

3. Jobbe konsentrert med leksene og ikke forstyrre andre

4. Vise melding til kontaktlærer i forbindelse med eventuelt fravær

5. Levere leksene til kontaktlærer i tide

 Ved brudd på pkt 3 kan eleven bortvises fra resten av leksehjelpen samme dag. Ved to bortvisninger kontaktes hjemmet av ansvarlig leksehjelper. I dialog hjem -skole må det vurderes om tilbudet skal opprettholdes for eleven.

 

Skolens ansvar:

1. Leksene skal være allerede gjennomgått stoff

2. Leksene skal være tilpasset den enkeltes nivå

3. Elevene får med lekseplan i ranselpost hver uke

4. Lekseplanen er tilgjengelig på it`s learning

5. Leksene gjennomgås på skolen - enten individuelt eller felles i klassen

6. Assistenter på leksehjelpen får opplæring og oppfølging av pedagoger/ledelsen

 

Foresattes ansvar:

1. Se igjennom leksene sammen med barnet og vurdere om kvaliteten er god nok. Oppfølgingen foresatte kan gi, i form av å sitte ved siden av eget barn, er uvurderlig

2. Øve leksene sammen med barnet

3. Hjelpe til med ferdigstillelse av leksene

4. Delta på foreldremøter/samtaler med skolen

5. Melde fra til kontaktlærer dersom leksene oppleves for vanskelige/for lette

6. VISE INTERESSE for barets skolearbeid