Skolehelsetjenesten Bydel Søndre Nordstrand

Kaja Aarseth

Helsesykepleier

Tlf: +47 91 66 06 56

Sentralbord: 21 80 21 80

E-post: kaja.aarseth@bsn.oslo.kommune.no

 

Trefftid man- fre.

Skolehelsetjenesten er et gratis helsefremmende og sykdomsforebyggende tilbud til alle barn i skolealder. Tilbudet innebærer helseundersøkelser, veiledning, råd og støtte til elever og deres foresatte. Vi tilbyr individuelt tilpassende støttesamtaler og oppfølging etter behov ved fysiske, psykiske eller sosiale utfordringer på skolen og på fritiden. Eksempler på dette er mobbing, tristhet, uro/engstelse, mistrivsel, tap, sorg, fysiske plager, spørsmål og vansker omkring pubertet og fysisk utvikling. Elever og foresatte kan komme ”rett på dør” til helsesykepleiers kontor på skolen eller ta kontakt via telefon eller mail. Ved behov kan vi skrive henvisning til øyelege, ØNH-lege og barnefysioterapeut.  Vi har også helseveiledning i grupper og klasser og tilbyr vaksinering i henhold til Barnevaksinasjonsprogrammet.

Barn som av ulike grunner mangler vaksiner i programmet vil få individuelt tilbud.

Skolehelsetjenesten har forøvrig et fast program utarbeidet etter Nasjonale faglige retningslinjer- og veiledere.

 

Faste kontaktpunkter

1. klasse:

Besøk og presentasjon av helsesykepleier i klassene. Deltagelse på foreldremøte.

Alle elever i 1.klasse med foresatte vil i løpet av skoleåret bli innkalt til helseundersøkelse hos helsesykepleier og lege. Det blir en samtale om barnets helse og trivsel, måling av høyde og vekt, og evt. somatisk undersøkelse hos legen. Det blir tatt hørselstest og synstest ved behov. Les mer her om skolestartundersøkelsen.

2. klasse:

Tilbud om vaksine mot difteri/stivkrampe/kikhoste og polio (DTP-IPV). Se vaksinefilm.

3. klasse:

Måling av høyde og vekt gir verdifull informasjon om barns helse, vekst og trivsel, vi tilbyr derfor vekstmåling etter anbefaling fra Helsedirektoratet. Høyde- og vektmåling gjøres enkeltvis på helsesøsters kontor.

Det gjennomføres helsestund i grupper/ klasser og målet er å fremme livsmestring og bidra til sunne helsevalg videre i livet.

5. klasse:

Vi gjennomfører klasseundervisning om psykisk helse i samarbeid med skolen og benytter metoden Psykologisk Førstehjelp.

6. klasse:

Tilbud om vaksine mot meslinger, kusma, røde hunder (MMR). Se  vaksinefilm.

Helseopplysning med elevene i grupper om seksuell helse og kroppens utvikling.

7. klasse:

Tilbud om vaksine til både gutter og jenter mot det kreftfremkallende Humant Papilloma viruset (HPV). Det gis to doser med minst 6 måneders mellomrom. Se vaksinefilm.

 

Samarbeid med skolen og andre samarbeidspartnere

Helsesykepleier tilstreber et godt samarbeid med skolen for at skolehverdagen for elevene skal bli best mulig. Vi er en del av skolens ressurs- og tverrfaglige team og har jevnlige møter med sosiallærer/rådgiver og deltar på enkelte foreldremøter. Foresatte må gi samtykke før helsesykepleier kan dele helseinformasjon med skolen og ved henvisning til og samarbeid med andre tjenester og samarbeidspartnere.

Våre samarbeidspartnere er blant annet:

 • Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP)
 • Pedagogisk–psykologisk tjeneste (PPT)
 • Logoped
 • Familiesenteret Bydel Søndre Nordstrand
 • Arbeids– og velferdsetaten (NAV)
 • Spesialisthelsetjenesten (sykehus)
 • Barnevernet
 • Fysioterapeut
 • Ernæringsfysiolog
 • Psykolog
 • Barnets fastlege

 

Skolehelsetjenesten plikter å føre journal med helseopplysninger på alle elever. Journalen har fulgt barnet siden fødsel og oppfølging på helsestasjonen, og vil bli overført til helsesykepleier ved ny skole ved flytting.

Foresatte må selv bringe barnet til fastlege eller legevakt ved akutt sykdom eller skade.

Alle som arbeider i skolehelsetjenesten har taushetsplikt (jf. Lov om helsepersonell, kapittel 5).

 

                                                                                                                            Oppdatert 28.08.19

 

Aktuelle nettsider:

 

Helsenorge: Offentlig helsenettside hvor man kan skrive ut vaksinekort, bytte fastlege, bestille europeisk helsetrygdkort, lese om helserettigheter mm

Norsk helseinformatikk: Helsenettside kvalitetssikret av leger, om fysisk og psykisk sykdom, barnesykdommer, søvn, kosthold, trening, skader og førstehjelp mm.

Oslo Syd lokalmedisinske senter tilbyr reisevaksinasjon, se nettside for mer informasjon om pris og timeavtale.

 

Noen aktuelle nettsider for barn: