Skolehelsetjenesten

Helsesøster

Skolens helsesøster heter Tone Fjørkenstad Bjørnsrud.
Hun er tilstede: Mandag–onsdag kl. 08.00–15.30 og torsdager fra 08.00–13.00.
Telefon:  23 19 18 20/948 51 087
E-post: tone.bjornsrud@bsn.oslo.kommune.no

Skolebase

Skolehelsetjenesten er administrativt samlet i en skolebase som er betjent med helsesekretær. Telefonen er betjent alle dager. Mandag, tirsdag, torsdag, fredag fra kl. 08.30–15.30, og onsdag kl.10.30–15.00. Ta kontakt på tlf.: 959 14 853. 

Skolehelsetjenesten

Helsesøster er en del av kommunens lovbestemte helsetjenester som alle barn og unge har rett til.

Dette er et gratis tilbud til alle barn i skolealder og omfatter fysisk, psykisk og sosial helse.
Tilbudet innebærer:

  • Helseundersøkelser
  • Veiledning og støtte til foreldre og elever 

Vi er opptatt av barnet og familiens helse og trivsel og tilbyr individuell tilpasset råd og støtte etter behov.

Skolehelsetjenesten har et fast program, men ønsker også å være tilgjengelig for elever som strever med ulike helseproblemer.

Skolehelsetjenesten gir:

  • Helseopplysning, undervisning, rådgivning og veiledning – individuelt og i grupper.
  • Vaksinasjon
  • Samarbeid med foreldre, skole og andre aktuelle instanser.
  • Miljørettet tiltak – fokus på elevenes arbeidsmiljø.
  • ”Åpen dør” – være tilgjengelig for elevene.
  • Tverrfaglig samarbeid, individuell plan og ansvarsgrupper.
  • Henviser og samarbeider med andre instanser. F. eks barne- og ungdomspsykiatrien (BUP), pedagogisk- psykologisk tjenesten (PPT), logoped, fysioterapeut, Familiesenteret, Psykisk helse, sosial- og barnevernstjenesten, NAV og sykehus.

Elever, foreldre og lærere er velkomne til å ta kontakt ved spørsmål eller behov. Spørsmål eller beskjeder kan sendes via skolens kontor eller direkte til skolens helsesøster. Avtale med skolelegen formidles via helsesøster.

Helsesøster har tett samarbeid med skolen, er en del av skolens tverrfaglige team og har faste samtaler med sosiallærer/rådgiver, er med på klassetrinnsgjennomganger, ressursteam etc.

Ved forandring av timeavtale er det viktig å gi beskjed i god tid. Skolehelsetjenesten har egne lokaler på skolen og er en del av skolemiljøet.
Skolehelsetjenesten plikter å føre journal med helseopplysninger på alle elever. Foresatte/eleven har rett til innsyn i journalen. Hvis eleven flytter, vil journalen bli overført til ny skole for å sikre faglig forsvarlig oppfølging.

Alle som arbeider i skolehelsetjenesten har taushetsplikt (jf. Lov om helsepersonell). Behandling av sykdom og skade henvises til egen fastlege eller legevakt. 

Skolehelsetjensetens faste program  

1. klasse: Skolestartundersøkelse, elevene vil bli kalt inn enkeltvis sammen med foresatte i løpet av skoleåret. Det vil bli målt høyde og vekt, det tas hørselstest, synstest tas ved behov, tema ellers i samtalen er helse og trivsel og aktuelle problemstillinger for den enkelte elev.

2. klasse: Vaksine mot difteri/stivkrampe/kikhoste og polio (DTP-IPV) i grupper. Om foreldrene ønsker å følge eleven til vaksinering kan dette avtales med helsesøster.

3. klasse: Høyde- og vektmåling. Helsesamtale med elevene enkeltvis eller i grupper.

6. klasse: Vaksine mot meslinger, kusma, røde hunder; MMR. Samtale med elevene enkeltvis eller i grupper om pubertet, personlig hygiene, trivsel, skolemiljø, kost med mer.

7. klasse: Vaksine mot livmorhalskreft, HPV til jenter.

Utover det faste programmet kan elever få oppfølging på bakgrunn av opplysninger, observasjoner, ønsker og behov.